Kompetanse

Forretningsjuss og selskapsrett

Forretningsjuss og selskapsrett Vi tilbyr bistand og rådgivning innen forretnings- og foretaksjuss, som inkluderer veiledning og råd om korporative organer og foreninger,  selskapsrett, selskapsetablering, omstruktureringer, emisjoner, nedsettelse av aksjekapital, fusjoner/fisjoner, og aksje- og selskapstransaksjoner (Corporate Law og M&A), joint venture-avtaler/aksjonæravtaler og om andre eierrelaterte temaer, styrearbeid og daglig ledelse, herunder

Les mer »

Børs- og verdipapirrett

Verdipapirrett og transaksjoner Vi tilbyr bistand innen børs- og verdipapirrett (herunder compliance), inkludert  krav til børsnotering, søknadsprosessen for notering, løpende forpliktelser samt om kravene for strykning fra notering, handelsregler for noterte finansielle instrumenter, herunder om innside-regelverket,  utstederselskapenes informasjonsplikt til markedet, flagge- og tilbudspliktreglene, juridisk rammeverk for verdipapirforetak og øvrige aktører

Les mer »

Arbeidsliv

Arbeidsliv Vi tilbyr arbeidsrettslig bistand  i saker om nedbemanning, oppsigelse og avskjed, ved virksomhetsoverdragelser, ved konflikter og samarbeidsproblemer på arbeidsplassen, i varslingssaker samt knyttet til håndtering av ansatte (inkludert ledere) som ikke kan samarbeide eller som viser uønsket adferd, ved arbeidsmiljø-undersøkelser (hvor vi trekker inn profesjonell ikke-juridisk kompetanse innen organisasjon

Les mer »

Avtalerett og kontrakter

Avtalerett og kontrakter Vi tilbyr bistand vedrørende avtaler og kontraktsrett (også innen entreprise og håndverkstjenester). Slik bistand omfatter utforming av enkeltkontrakter eller mer komplekse avtaleverk, gjennomgang, vurdering og kvalitetssikring av eksisterende avtaler, f eks ved fornyelse, endringer eller ved potensielle tvister, avtaletolkning, forslag til bruk av tilgjengelige standard-kontrakter, forhandlinger og

Les mer »

Tvisteløsninger

Tvisteløsning Hjelseth Advokatfirma håndterer både klagesaker og tar prosedyreoppdrag for domstolen. Advokat Tore Jarl Hjelseth tilbyr høy kompetanse og lang erfaring innen sivilprosess og generell konflktløsing. I tvistesaker legges det vekt på at kostnad og risiko ved søksmål må stå i et rimelig forhold til hva som kan oppnås i

Les mer »

Aksjonærtvister og erstatningskrav innen finans

Aksjonærtvister og erstatningskrav innen finans Aksjonærer opplever ofte manglende innsyn, informasjon og innflytelse i selskapet man er medeier i. Eier-konflikter, illojalitet og særfordeler for enkelte eiergrupper eller personer i styre og ledelsen er et stort problem. Er aksjeposten også vanskelig å selge, opplever man seg innelåst. Vi bistår aksjonærer og

Les mer »
Rull til toppen