Courage is the most important attribute of a lawyer
(1962 Speech at University of San Francisco Law School)

Hjelseth Advokatfirma

Hjelseth Advokatfirma eies og drives av advokat Tore Jarl Hjelseth, født i 1966. 

Firmaet driver innen den kommersielle delen av rettslivet, samt innen arbeidsrett/konflikt-løsning i organisasjons- og arbeidslivet.

Våre klienter er både privatpersoner og foretak/institusjoner.

Våre kompetanseområder innen forretningsjus inkluderer forretnings-transaksjoner og kontraktsrett. Områder som selskapsrett, finans, børs- og verdipapirrett, kontraktsrett og entrepriserett/håndverkertjenester er sentrale områder for vår kommersielle orientering.

Det samme gjelder kjøp/salg av virksomheter og eierandeler i foretak, herunder etablering og omorganisering av selskapsstrukturer. Vi bistår dessuten med virksomheters strategi-arbeid, organisasjonsutvikling og ledelse, hvor vi har et samarbeid med Business Inspirator AS v/Kjersti Johanne Steinskog. 

Hjelseth Advokatfirma driver dessuten med rådgivning innen konfliktløsning og prosederer saker for domstolen og andre tvisteløsningsorganer. 

Hjelseth Advokatfirma står for en uredd og fri advokatkultur, hvor uavhengighet og integritet står helt sentralt. i aller første rekke. Profesjonsutøvelsen skal alltid holde en høy etisk standard. Vi skal invitere og bidra til konstruktiv dialog med motparter og deres advokater for å løse saker utenrettslig. 

Firmaet skal være respektert i domstolen og advokatene skal være medlemmer av Den Norske Advokatforening.

Advokat Tore Jarl Hjelseth

Advokat Hjelseth har vært forretningsadvokat i privat praksis siden 1996, blant annet i firmaene Schjødt, Selmer og Kvale. Han har dessuten vært advokat i Oslo Børs' juridiske avdeling og arbeidet i domstolen. Han har siden starten fulgt børs- og verdipapirretten i Norge tett og hatt utallige oppdrag innen Corporate Law og transaksjoner (M&A). Dette omfatter  oppdrag knyttet til det juridiske rammeverket for verdipapirforetak ("meglerhus") og andre finansielle aktører. Advokat Hjelseth har hatt flere oppdrag i tvistesaker både for meglerhus og for investorer. 

Advokat Hjelseth har sterk interesse for styrearbeid, korporative strukturer, organisasjon/- ledelse og personlig utvikling.


Kompetanse

Selskapsrett

Vi tilbyr bistand og rådgivning om

 • selskapsrett, selskapsetablering, omstruktureringer, emisjoner, nedsettelse av aksjekapital, fusjoner/fisjoner, og aksje- og selskapstransaksjoner (Corporate Law og M&A),
 • joint venture-avtaler/andre aksjonæravtaler, eierskapsproblematikk samt bistand ved aksjonærtvister,
 • styrearbeid og daglig ledelse, herunder om ansvar og organisatorisk rolle-forståelse (inkludert "Corporate Governance"), utarbeidelse av styreinstruks samt bistand ved generalforsamlinger,
 • selskapsvedtekter, aksjers omsettelighet, styresamtykke til erverv av aksjer, stemmerettsbegrensninger, utbytteregler og aksjeklasser,
 • innløsning og utløsning av aksjonærer, myndighetsmisbruk, minoritetsrettigheter, nærstående-problematikk og granskning

Børs- og verdipapirrett

Vi tilbyr bistand og rådgivning om 

 • regelverket innen børs- og verdipapirrett,
 • krav til børsnotering, søknadsprosessen for notering samt om kravene for strykning fra notering,
 • handelsregler for noterte finansielle instrumenter, herunder om innside-regelverket,
 • utstederselskapenes informasjonsplikt til markedet,
 • flagge- og tilbudspliktreglene,
 • konsesjonsplikt for investeringstjenester, 
 • juridisk rammeverk for verdipapirforetak og øvrige aktører i finanssektoren, inkludert om prosessen med å søke konsesjon, 
 • ansvar og plikter ved ytelse av investeringstjenester, inkludert om investorbeskyttelse,
 • klage- og søksmål i tvistesaker om handel i aksjer og øvrige investeringer i finansielle instrumenter

Arbeidsliv

Vi tilbyr arbeidsrettslig bistand 

 • i saker om nedbemanning, oppsigelse og avskjed,
 • ved masse-oppsigelser og ved virksomhetsoverdragelser,
 • ved konflikter og samarbeidsproblemer på arbeidsplassen,
 • i varslingssaker samt knyttet til håndtering av ansatte (inkludert ledere) som ikke kan samarbeide eller med uønsket adferd,
 • ved arbeidsmiljø-undersøkelser (hvor vi trekker inn profesjonell ikke-juridisk kompetanse innen fagfeltet organisasjon og ledelse)

Kontraktsrett

Vi tilbyr bistand innen kontraktsrett, herunder entreprise og håndverkstjenester, som blant annet omfatter

 • gjennomgang, vurdering og kvalitetssikring av eksisterende avtaler, f eks ved fornyelse og endring,
 • utforming av enkelt-kontrakter eller komplekse avtaleverk  
 • avtaletolkning, 
 • forslag til bruk av tilgjengelige standard-kontrakter

Tvisteløsning

Hjelseth Advokatfirma tar prosedyreoppdrag for domstolen og tilbyr høy kompetanse og lang erfaring innen sivilprosess. I tvistesaker legges det vekt på at kostnad og risiko ved tvistemål bør stå i et rimelig forhold til hva som kan oppnås i domstolen. Analyser - med gjennomgang av ulike scenarier og utfall - står sentralt i vår rådgivning i tvistesaker.

Kontakt

Advokat Tore Jarl Hjelseth

Telefon(+47) 91 69 41 41
E-posttore@hjelseth-adv.no

Utdannelse og erfaring

2015 – 2017: Partner i Advokatfirmaet SGB Storløkken AS

2010 – 2014: Partner i Advokatfirmaet Kvale DA

2003 – 2010: Partner i Advokatfirmaet Hjelseth, Kilstad & Borgen DA

2001 – 2003: Senioradvokat i Advokatfirmet Selmer DA

1996 – 2001: Senioradvokat i Schjødt AS/advokat på Oslo Børs

1994 – 1996: Dommerfullmektig ved Sandefjord og Kongsberg tingrett

1993 – 1994: Advokatfullmektig

1993:           Juridisk embetseksamen

Språk: Engelsk flytende og fransk tilnærmet flytende